Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra

Wycena maszyn i urządzeń w Jeleniej Górze

Centrum Obsługi Nieruchomości Monika Siofer oferuję Państwu świadczenie usług wyceny wartości maszyn i urządzeń. Zasięg usług wyceny wartości maszyn i urządzeń obejmuje obszar Dolnego Śląska.

Doświadczenie

Przygotowanie zawodowe w tym zakresie Monika Siofer nabyła podczas cyklu szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomicznej BOMIS® w zakres którego wchodzą:

 • Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych - podstawowy;
 • Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych - etap I;
 • Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych - etap II;
 • Ocena poprawności raportów z wyceny maszyn i urządzeń;
 • Wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm ubezpieczeniowych;
 • Wycena przedsiębiorstw w praktyce;
 • Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń–prezentacja i warsztaty;
 • Wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm leasingowych;
 • Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji;
 • Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją.
 • Wyceny sporządzane są zgodnie ze Standardem Wyceny Wartości Środków Technicznych BOMIS®-u Celem w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych jest oszacowanie wartości godziwej bądź wartości rynkowej.

Wartość

WARTOŚĆ RYNKOWA - określana ilością pieniądza jaką może zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nikt nie wymusza na stronach transakcji decyzji o zakupie lub sprzedaży, wszyscy znają okoliczności i wszystkie parametry środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji. Istnieje szereg określeń wartości rynkowych stosowanych w zależności od celu i najważniejszymi są:

 • wartość rynkowa po zainstalowaniu - i dotyczy wartości środków które są dostarczone, zainstalowane ale nie muszą być jeszcze uruchomione.
 • wartość rynkowa przy kontynuacji działania - wartość odnosząca się do środków które działają, będą działać w miejscu.gdzie się znajdują.
 • wartość rynkowa likwidacyjna - najczęściej określana w sytuacji gdy podmiot zbywający jest zmuszony do sprzedaży i zbywa go w stanie i miejscu w jakim się znajduje.
 • wartość rynkowa przy sprzedaży wymuszonej - najczęściej dotyczy sprzedaży przetargowej (szybkie zbycie).
 • Wartość pozostałości - jest to przewidywana cena ze sprzedaży środka technicznego, który nie nadaje się do dalszego użytku, ale ma podzespoły nadające się do wykorzystania.
 • Wartość złomu - cena odniesiona do ciężaru likwidowanej maszyny. Wymaga często jej demontażu i pocięcia na elementy. Należy tu uwzględnić ewentualne nakłady mogące przekroczyć przychód ze sprzedaży złomu.

Jak łatwo zauważyć wartość rynkowa i jej definicja jest ściśle związana z sytuacją w jakiej dany środek - ruchomość jest zbywany.

WARTOŚĆ GODZIWA. Pojęcie wartości godziwej zostało wprowadzone w Ustawie o rachunkowości i często jest utożsamiana z wartością rynkową. Różnica polega na przyjęciu założenia, że wartość godziwa odpowiada rzeczywistej wartości za jaką dany środek możemy sprzedać. Wartość godziwa występuje tam gdzie będziemy dany środek amortyzować, wprowadzać do ewidencji i jest związana głównie z działalnością gospodarczą gdy ż dotyczy spraw księgowych.

Cel wyceny

Po co i dlaczego chcemy wycenić wartość naszego majątku?

Celem wyceny ruchomości mogą być:

 • Transakcja kupna - sprzedaży najczęstszym przeznaczeniem oszacowania wartości rynkowej jest utworzenie podstawy do negocjacji cenowych pomiędzy sprzedającym a kupującym. Operat szacunkowy może być wspólny dla obu stron lub odrębny dla jednej ze stron.
 • Tworzenie spółki lub fuzja. Przy połączeniu dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych w jedno przedsiębiorstwo, udziały poszczególnych jednostek określa się na podstawie oszacowanych wartości rynkowych tego co każdy z nich wnosi (przekształcenia firmy).
 • Kredyt, pożyczka, leasing. Podstawowym problemem jest tu zabezpieczenie kredytu lub pożyczki.
 • Upadłość. Najczęściej jest to analogiczna sytuacja jak w przypadku niespłaconego kredytu, czy pożyczki i wycena majątku powinna być określona jako likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej.
 • Analizy inwestycyjne. Przy wycenach dla potrzeb rozbudowy, modernizacji lub zmiany lokalizacji, zleceniodawca może oczekiwać określenia wartości zastąpienia maszyny nowej po zainstalowaniu i uruchomieniu.
 • Amortyzacja. Będąc składnikiem kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne wpływają na wysokość wyniku finansowego i przyczyniają się do zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.
 • oraz szereg innych celów, które będą wynikiem aktualnej sytuacji i potrzeby.